Speedy courier delivery
Fair shipping charges worldwide

AAV

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Battle-Merchant Wacken GmbH) via webbplatsen www.battlemerchant.com Om inget annat har avtalats motsätter vi oss att kundens egna villkor inkluderas.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ett ändamål som inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som, när han ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.
Våra produktpresentationer på Internet är icke-bindande och utgör inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(2) Du kan lämna ett bindande erbjudande om köp (beställning) via online-korgsystemet. I samband med detta placeras de varor som är avsedda att köpas i "kundkorgen". Du kan när som helst öppna "kundkorgen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där. När du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt valt betalnings- och leveranssätt visas slutligen alla beställningsuppgifter igen på sidan med beställningsöversikten. Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen, ändra dem (även via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köpet. Genom att skicka beställningen via knappen "köp nu" lämnar du ett bindande erbjudande till oss. Du kommer först att få ett automatiskt e-postmeddelande om mottagandet av din beställning, vilket ännu inte leder till att avtalet ingås.

(3) Accept av erbjudandet (och därmed ingåendet av avtalet) sker inom 2 arbetsdagar genom bekräftelse i textform (t.ex. e-post), där utförandet av beställningen eller leveransen av varorna bekräftas till dig (orderbekräftelse). Om du inte har fått något motsvarande meddelande är du inte längre bunden av din beställning. I detta fall kommer alla tjänster som redan tillhandahållits att återbetalas omedelbart.

(4) Din begäran om upprättande av en offert är inte bindande för dig. Vi skickar ett bindande erbjudande till dig i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Kunden måste därför se till att den e-postadress som han har deponerat hos leverantören är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt garanterat och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en förbehållsrätt i den mån det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

( 3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varan tills alla fordringar från det aktuella affärsförhållandet har betalats i sin helhet. Innan äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överförs, är en pantsättning eller överföring av äganderätten som säkerhet inte tillåten.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den normala affärsverksamheten. I detta fall överlåter du härmed till oss alla fordringar på fakturabeloppet som du har på grund av återförsäljningen; vi accepterar överlåtelsen. Du är vidare behörig att inkassera fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter förbehåller vi oss dock rätten att själva driva in fordran.

c) Om förbehållsvarorna kombineras och blandas, ska vi förvärva samäganderätt till den nya artikeln i förhållande till fakturavärdet för förbehållsvarorna till de andra bearbetade artiklarna vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Vi åtar oss att frigöra de säkerheter som vi har rätt till på din begäran, såvida det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkerställas med mer än 10%. Urvalet av de säkerheter som skall frisläppas åligger oss.

§ 4 Priser, fraktkostnader

(1) De priser och fraktkostnader som anges i respektive erbjudande är slutpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter. Om leveransen sker till ett land utanför EU kan ytterligare tullar, skatter eller avgifter betalas av kunden, men inte till leverantören utan till de tull- eller skattemyndigheter som är ansvariga där. Kunden rekommenderas att fråga om detaljerna med tull- eller skattemyndigheterna innan beställningen görs. De uppkomna fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset.

(2) De kan hämtas på sidan "Betalnings- och leveransvillkor", visas separat under beställningsprocessen och ska bäras ytterligare av kunden, såvida inte leverans utan fraktkostnader har utlovats.

(3) Kunden ska erhålla en faktura med angiven moms.

§ 5 Ansvar

(1) Vi ansvarar i varje enskilt fall utan begränsning för skador på liv, kropp eller hälsa, i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, i händelse av bedrägligt döljande av en defekt, i händelse av antagande av en garanti för kvaliteten på inköpsobjektet, i händelse av skador enligt produktansvarslagen och i alla andra fall som regleras i lag.

(2) I den mån väsentliga avtalsförpliktelser påverkas ska vårt ansvar i händelse av lätt vårdslöshet begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Väsentliga avtalsförpliktelser är väsentliga skyldigheter som följer av avtalets natur och vars brott skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte samt skyldigheter som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå avtalets syfte, vars fullgörande gör det möjligt att korrekt fullgöra avtalet i första hand och vars efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på.

(3) I händelse av brott mot immateriella avtalsförpliktelser är ansvar uteslutet vid lätt oaktsamma överträdelser av skyldigheten.

(4) Datakommunikation via Internet kan inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter enligt det aktuella tekniska läget. I detta avseende är vi inte ansvariga för konstant eller oavbruten tillgänglighet av webbplatsen och den tjänst som erbjuds där.

§ 6 Val av lag, plats för utförande, jurisdiktion

(1) Tysk lag ska tillämpas. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas (förmånlighetsprincipen).

(2) Om du inte är en konsument utan en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är vårt säte platsen för utförande av alla tjänster som följer av affärsförbindelsen med oss och platsen för jurisdiktion ska vara vårt säte. Detsamma gäller om du inte har en allmän domstolsort i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd vid den tidpunkt då talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad jurisdiktion påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller uttryckligen inte.


§ 7 Försäljning av vapen och alkoholhaltiga drycker

(1) Vid försäljning av varor som omfattas av vapenlagen ingår vi i regel endast avtalsförhållanden med myndiga kunder. För varor som anges i bilaga 2 till vapenlagen krävs dessutom ditt vapentillstånd.

(2) Genom att skicka in din beställning bekräftar du att du är minst 18 år gammal och att ditt namn och din adress är korrekta. Du är skyldig att se till att endast du själv eller myndiga personer som du har befullmäktigat att ta emot leveransen tar emot varorna. Vi instruerar den logistikleverantör som anlitats för leveransen att endast överlämna leveransen till personer över 18 år och att i tveksamma fall visa upp identitetsbeviset för den person som tar emot varorna för åldersverifiering.

(3) Om personer som inte är myndiga gör beställningar, återkallar vi härmed avtalet som en försiktighetsåtgärd i enlighet med § 109 BGB (tysk civillag). De myndiga personer som har rätt att ta hand om eller representera minderåriga som beställer under falska uppgifter är ansvariga gentemot oss i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna för alla skador som uppstår på grund av beställningar som gjorts under falska uppgifter.

(4) Om en beställning innehåller alkoholhaltiga drycker bekräftar kunden genom att skicka beställningen att han har uppnått den minimiålder som krävs för köpet. Kunden förbinder sig att se till att endast han själv eller en av honom bemyndigad person tar emot varorna.

II. kundinformation

1. Säljarens identitet

Battle-Merchant Wacken GmbH
Gehrn 4
25596 Wacken
Tyskland
Telefon: 04827 9983900
E-post: info@battlemerchant.com

2. Information om ingående av avtal

De tekniska stegen för ingående av avtal, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering utförs i enlighet med § 2 i våra allmänna villkor (del I.).

3. Avtalsspråk , lagring av avtalstext

3.1 Avtalsspråket är tyska. 2.

3. den fullständiga avtalstexten kommer inte att lagras av oss. Innan beställningen skickas via online-korgsystemet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När beställningen har mottagits av oss kommer beställningsuppgifterna, den lagstadgade informationen för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post. 3.

3.när det gäller offertförfrågningar utanför online-korgsystemet får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt .

4. Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper

Varans och/eller tjänstens väsentliga egenskaper framgår av artikelbeskrivningen och den kompletterande informationen på vår webbplats.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter. 2.

5.fraktkostnader ingår inte i inköpspriset . De kan hämtas via en motsvarande utsedd knapp på vår webbplats, visas separat under beställningsprocessen och ska bäras ytterligare av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats. 3.

5.de betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande utsedd knapp på vår webbplats eller i respektive artikelbeskrivning. 4 .

5.om inte annat anges i de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningskraven som härrör från det ingångna avtalet till betalning omedelbart .

6. Leveransvillkor

6.1 Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive artikelbeskrivning. 2.

6.om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten endast övergår till dig när varorna överlämnas, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad . Detta gäller inte om du självständigt har gett ett transportföretag som inte namnges av entreprenören eller en person som på annat sätt utsetts för att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och transport på din risk.

7. Lagstadgat ansvar för fel i varor

7.1 Ansvar för fel i våra varor regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I). 2.

7.som konsument är du skyldig att omedelbart efter leverans kontrollera om varan är komplett, har uppenbara brister och transportskador samt att så snart som möjligt meddela oss och transportören om eventuella klagomål . Om du inte följer detta kommer det inte att påverka dina lagstadgade garantianspråk.

Senast betraktad