Speedy courier delivery
Fair shipping charges worldwide

Ångerrätt och formulär

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagare)


 
Avbeställningsregler

Ångerrätt
 
Du har rätt att frånträda detta avtal inom en månad utan att ange någon anledning.
 
Ångerfristen är en månad från den dag,
 
 - då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit emot varorna, om du har beställt en eller flera varor som en del av en enhetlig beställning och dessa är eller kommer att levereras enhetligt;
 
 - då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning. om du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;
 
 - på vilken du eller en tredje part som anges av dig, som inte är transportören, har tagit den sista delen av försändelsen eller den sista artikeln i besittning eller, om du har beställt en artikel, på vilken du eller en tredje part som anges av dig, som inte är transportören, har tagit den sista artikeln i besittning. om du har beställt varor som levereras i flera delsändningar eller delar;
 
 
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Battle-Merchant Wacken GmbH, Gehrn 4, 25596 Wacken,   faxnummer: 04827-9983909,   e-postadress: info@battlemerchant.com) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev, fax eller e-post som skickas per post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.
 
För att iaktta ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.
 
Konsekvenser av återkallelse
 
Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.
 
 
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.
 
 
Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.
 
 
Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
 
 
Du behöver endast betala för eventuell värdeförlust av varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för inspektion av varornas skick, egenskaper och funktion.
 
 
Uteslutning eller Skäl för uteslutning eller utgång
 
 
Ångerrätten gäller inte för avtal
 
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
 
- för leverans av varor som kan förstöras snabbt eller vars utgångsdatum skulle överskridas snabbt;
 
- för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har kontroll över;
 
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.
 
 
Ångerrätten upphör i förtid vid avtal
 
- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygien om förseglingen har avlägsnats efter leverans;
 
- för leverans av varor om dessa har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans på grund av deras natur;
 
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leverans.
 
 
 
Exempel på annulleringsformulär
 
 (Om du vill annullera avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär.)
 
 - Till Battle-Merchant Wacken GmbH, Gehrn 4, 25596 Wacken, faxnummer: 04827-9983909,   e-postadress: info@battlemerchant.com :
 
 - Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/
   tillhandahållande av följande tjänst (*)
 
 - Beställd den (*)/ mottagen den (*)
 
 - Konsumentens/konsumenternas namn
 - Konsumentens/konsumenternas adress
 - Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid kommunikation på papper)
 - Datum
 
 (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Senast betraktad